Vpis

Vsako leto aprila poteka redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali vrtec v prihodnjem šolskem letu (od 1. septembra do 31. avgusta). Letos bo redni vpis potekal od 3.4.2017 do 14.4.2017, med 7:00 in 16:00 v enoti Vrtiljak (Cesta Talcev 20).  Starši lahko oddajo vpisno dokumentacijo  za otroke, ki bodo začeli obiskovati vrtec v mesecu septembru ali oktobru  in bodo takrat tudi dopolnili 11. mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (določilo 20.čl. Zakona o vrtcih, Ur. l. RS). Oddelke oblikujemo v skladu z “Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje” (Ur.l. RS 57/97). Pri tem poizkušamo v čim večji meri upoštevati želje staršev. 

V kolikor želite uveljavljati znižano plačilo vrtca, je na krajevno pristojnem CSD (kjer imajo starši stalno prebivališče oz. svetujemo – tam, kjer ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom stalno prebivališče, če imajo družinski člani prebivališče na različnih naslovih) potrebno oddati Vlogo za uveljavitev pravic iz javnih sredstev. Pravica se dodeli prvi dan naslednjega meseca po oddaji vloge na pristojni CSD, zato ne pozabite vloge oddati pravočasno.

Obveščamo vas, da je pravica do subvencije vrtca dodeljena za obdobje enega leta, zato bodite pozorni na veljavnost odločbe. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je na pristojnem centru za socialno delo potrebno ponovno oddati v zadnjem mesecu pred iztekom že izdane odločbe.

Otroke lahko v vrtec vpišete tudi med šolskim letom. V tem primeru  v skladu z zgoraj omenjenimi normativi, otroke razporedimo glede na razpoložljiva prosta mesta v že oblikovanih oddelkih. Vpisno dokumentacijo oddate v vpisni službi Vrtca Velenje (Šlandrova 11a, vhod iz zadnje strani) med 6:00 in 14:00 uro, ob sredah pa do 16:00 ure (odmor med 8:30 in 9:00). Vlogo med šolskim letom lahko oddate največ mesec dni pred vključitvijo otroka v vrtec. 

Odpiralni čas prilagodimo potrebam večine staršev v posamezni enoti. Število oddelkov v juniju potrdi ustanoviteljica MO Velenje.

Pri oblikovanju oddelkov imajo prednost otroci, ki so v naš vrtec že vključeni. Prav tako, imajo prednost pri sprejemu tudi otroci s posebnimi potrebami, za kar je potrebna odločba Komisije za usmerjanje  otrok s posebnimi potrebami ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra so socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi tisti otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno šolo. V kolikor v enoti, kamor starši želijo vključiti otroka, ni prostega mesta (v oddelku, ki ustreza njegovi starosti, otroka razporedimo v najbližjo enoto, kjer je ustrezno prosto mesto. Vpis je zaključen šele, ko starši oddajo vso potrebno dokumentacijo (v celoti izpolnjena vloga za vpis, podpisana pogodba z vrtcem v treh izvodih). V kolikor je število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa preseglo število prostih mest, s katerimi razpolagamo v enotah našega vrtca in vseh otrok ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo Pravilnik za sprejem otrok v Vrtec Velenje. Pravilnik upoštevamo tudi pri razvrščanju otrok v enote, če je za katero izmed enot več prosilcev kot prostih mest v posameznih starostnih skupinah. 

  KRITERIJ Možno št. točk
1.   Stalno prebivališče družine na območju MOV (starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno  prebivališče na območju MO Velenje) 20
2.  Oba starša sta zaposlena ali zavarovana iz naslova kmetijstva ali imata status rednega študenta  (velja tudi za enega starša v primeru enostarševske družine) 10
3.  Družina nima stalnega prebivališča v MOV vendar je vsaj eden zaposlen v Mestni občini Velenje 5
4.  Otrok je bil v preteklem letu na listi zavrnjenih (ni bil sprejet v nobeno izmed enot) 4
5.  Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok, za vsakega vključenega otroka prejme 4  točke 4 ali več
6. Število otrok v družini (za vsakega predšolskega otroka 2 točki, za vsakega šoloobveznega otroka 1 točka) 2 ali več
7. SKUPAJ

Prednost pri vključitvi in umestitvi v želeno enoto imajo otroci, ki zberejo višje število točk. Zaradi sprememb, ki nastajajo z izpisi in prerazporeditvami med počitnicami so oddelki dokončno oblikovani šele po 20. avgustu. Obvestilo o razporeditvi vašega otroka v posamezno enoto vam po 20. avgustu pošljemo po pošti. Konec avgusta vas prav tako povabimo na individualni pogovor, na katerem imate priložnost spoznati strokovna delavca, ki bosta vodila oddelek, predstaviti svojega otroka in se z njima dogovoriti za postopek uvajanja.

S podpisom VLOGE in POGODBE (op. pogodba se podpiše in odda v treh izvodih) starši potrdijo, da so seznanjeni in da se strinjajo s splošnimi pogoji vrtca, ki so navedeni v publikaciji vrtca, ki jo dobite ob vpisu in je na vpogled na spletni strani vrtca ter na vseh oglasnih deskah. 

Vpis in izpis je mogoč le na začetku  ali v sredini  meseca. Evidenčnih vpisov in rezervacij, z izjemo počitniških mesecev, ne zagotavljamo.

Zdravniško potrdilo, ki dokazuje, da ni zdravstvenih ovir za vključitev otroka, je pogoj za vstop otroka v vrtec. Starši ga prinesejo ob prvem obisku otroka in ga izročijo njegovi vzgojiteljici.

 

Dodatne informacije glede vpisov so vam dosegljive na telefonskih številkah:

03 898 24 10, 051 645 030 (Damjana Polanec) – obračuni, vpisi med šolskim letom  

03 898 24 02 (Alenka Rozman) – obračuni, vpisi med šolskim letom  

05 908 64 28, 051 650 821 (Jana Flego) – svetovalna služba

05 908 64 20, 041 313 031 (Mateja Lipičnik) – svetovalna služba