Dolžnosti staršev

Starši: 
•  Spoštujejo veljavni hišni red in poslovni čas vrtca.
• Zagotavljajo, da bodo otroka v vrtec oziroma iz vrtca spremljale osebe, ki jih bodo navedli v oddelku pri strokovnih delavcih. Ob prvem vstopu otroka v vrtec predložijo strokovnemu delavcu v oddelku potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
• Upoštevajo, da se fotografije, posnetki in izdelki otrok uporabljajo za prezentacijo dela v okolju (na spletni strani), na strokovnih srečanjih, v medijih, za namen sodelovanja na natečajih ter v namen študijskega gradiva za potrebe vrtca.
• Upoštevajo, da se fotografije, ki so nastale v vrtcu, ne uporabljajo oz. objavljajo v (socialnih) spletnih omrežjih oz. jih kako drugače javno objavljajo in razmnožujejo.

Starši so dolžni sporočiti vsako spremembo podatkov na upravo v 8 dneh od nastanka spremembe.

SPREMEMBE PODATKOV