Gozdni vrtec

Logo - gozdni vrtec

 

 

 

 

 

Vrtec Velenje je član Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo.

Kot člani Mrežegozdnih vrtcev in šol Slovenije spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo. Vzgojitelji redno obiskujemo z otroki bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.

 Gozdni vrtci ponujamo otrokom odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja. Pri doseganju ciljev, ki sledijo kurikulu za vrtce, upoštevamo vzgojitelji otrokove naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke.

Gozdno pedagogiko v Vrtcu Velenje usmerjeno izvajamo že peto leto. V program so vključeni vsi oddelki vrtca, dejavnosti prilagodimo glede na starost in sposobnosti otrok ter glede na lokacijo posamezne enote (bližina gozda). Ideje za delo črpamo iz okolja, literature, izobraževanj ter preko izmenjave dobrih praks med enotami. Tako otroci kot odrasli so gozdno pedagogiko sprejeli zelo pozitivno. V organizirane dejavnosti se občasno vključujejo tudi starši. Otrokom s takšnim načinom dela privzgajamo vrednote (spoštljiv odnos do narave, odgovornost, medgeneracijsko in medvrstniško sodelovanje). Gozd spoznavajo na različne načine in z uporabo vseh čutil, zavedamo se pomena izkustvenega učenja. V bližnjih gozdovih so otroci skupaj s strokovnimi delavci in starši oblikovali različne »gozdne igralnice«, ki jih dnevno vabijo v naravo. Gozd s svojim raznolikim terenom in materialom otroke spodbuja h gibanju, ustvarjanju, razmišljanju …

S takšnim načinom dela bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj pozitivno vpliva na razvoj otrok in njihovo doživljanje narave.

V našem vrtcu vodi projekt Zora Belina (zora.belina@gmail.com).

Fotoutrip naših gozdnih dogodivščin