Programi

V Vrtcu Velenje izvajamo v skladu z Zakonom o vrtcih, dnevne in poldnevne programe. Omenjeni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. V oddelke so pod posebnimi pogoji vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami.

Dnevni program traja od  šest do devet ur dnevno. Izvajamo ga dopoldne in izmenično (v enoti Lučka). V tem programu preživijo otroci najdalj časa, zato jim v njem ponujamo tudi največ obogatitvenih dejavnosti, ki se navezujejo na vsa področja dejavnosti.

Poldnevni program traja od štiri do šest ur dnevno. Izvajamo ga dopoldne v enoti Cirkovce, kjer nam to dopuščajo prostorski normativi in je za oblikovanje oddelka poldnevnega programa prijavljenih dovolj otrok. Tudi v tem programu ponujamo dejavnosti, ki otroke spodbujajo pri njihovem razvoju, vendar v manjšem obsegu.

Prilagojen program obiskujejo otroci z večjimi razvojnimi težavami. Vanj je mogoče otroke vključiti le z Odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja. V oddelku za otroke skrbi specialna in rehabilitacijska pedagoginja ter pomočnica vzgojiteljice. Načrtujeta delo za vsakega otroka posebej in se interdisciplinarno povezujeta z drugimi strokovnimi in zdravstvenimi službami, pri katerih je otrok obravnavan.