Vpis

Redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali vrtec v prihodnjem šolskem letu (od 1. septembra do 31. avgusta) bo letos potekal od 6. 4. 2020 do 19. 4. 2020. Izpolnjene vloge za vpis lahko oddate preko elektronske pošte vpis@vrtec-velenje.si., navadne pošte na naslov: Vrtec Velenje, Šlandrova 11a, Velenje (za vpis) ali pa v poštni nabiralnik na istoimenski naslov.

Starši lahko oddate vpisno dokumentacijo za otroke, ki bodo začeli obiskovati vrtec v mesecu septembru ali oktobru  in bodo takrat tudi dopolnili 11. mesecev starosti, če starši ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (določilo 20.čl. Zakona o vrtcih, Ur. l. RS). Oddelke oblikujemo v skladu z “Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje” (Ur.l. RS 57/97). Pri tem poskušamo v čim večji meri upoštevati želje staršev. 

V kolikor želite uveljavljati znižano plačilo vrtca, je na krajevno pristojnem Centru za socialno delo (kjer imate starši stalno prebivališče oz. svetujemo – tam, kjer ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom stalno prebivališče, če imajo družinski člani prebivališče na različnih naslovih) potrebno oddati Vlogo za uveljavitev pravic iz javnih sredstev. Pravica se dodeli prvi dan naslednjega meseca po oddaji vloge na pristojni CSD, zato ne pozabite vloge oddati pravočasno. Vlogo je potrebno vložiti, kadar  za znižano plačilo vrtca zaprosite prvič. Kasneje se upravičencem do znižanega plačila vrtca (novost od 1.12.2018) ta pravica avtomatsko mesečno podaljšuje.  

Otroke lahko v vrtec vpišete tudi med šolskim letom. V tem primeru  v skladu z zgoraj omenjenimi normativi, otroke razporedimo glede na razpoložljiva prosta mesta v že oblikovanih oddelkih. Vpisno dokumentacijo oddate v vpisni službi Vrtca Velenje (Šlandrova 11a, vhod iz zadnje strani) med 6:00 in 14:00 uro, ob sredah pa do 16:00 ure (odmor med 8:30 in 9:00). Vlogo med šolskim letom lahko oddate največ mesec dni pred vključitvijo otroka v vrtec. 

Odpiralni čas prilagodimo potrebam večine staršev v posamezni enoti. Število oddelkov v juniju potrdi ustanoviteljica MO Velenje.

Pri oblikovanju oddelkov imajo prednost otroci, ki so v naš vrtec že vključeni. Prav tako, imajo prednost pri sprejemu tudi otroci s posebnimi potrebami, za kar je potrebna odločba Komisije za usmerjanje  otrok s posebnimi potrebami oziroma mnenje Centra za zgodnjo obravnavo ter otroci, za katere starši predložite mnenje Centra so socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi tisti otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno šolo. V kolikor v enoti, kamor starši želijo vključiti otroka, ni prostega mesta (v oddelku, ki ustreza njegovi starosti), otroka razporedimo v najbližjo enoto, kjer je ustrezno prosto mesto. Vpis je zaključen šele, ko starši oddate vso potrebno dokumentacijo (v celoti izpolnjena vloga za vpis, podpisana pogodba z vrtcem v treh izvodih ter oddana dokazila, če vas zanje pozovemo). 

V kolikor je število otrok, ki jih starši vpišete v času rednega vpisa preseglo število prostih mest, s katerimi razpolagamo v enotah našega vrtca in vseh otrok ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo Pravilnik za sprejem otrok v Vrtec Velenje. Pravilnik upoštevamo tudi pri razvrščanju otrok v enote, če je za katero izmed enot več prosilcev kot prostih mest v posameznih starostnih skupinah. 

Prednost pri vključitvi in umestitvi v želeno enoto imajo otroci, ki zberejo višje število točk. Zaradi sprememb, ki nastajajo z izpisi in prerazporeditvami med počitnicami, so oddelki dokončno oblikovani šele po 20. avgustu. Obvestilo o razporeditvi vašega otroka v posamezno enoto vam po 20. avgustu pošljemo po pošti. Zadnji teden v avgustu vas prav tako povabimo na individualni pogovor, na katerem imate priložnost spoznati strokovna delavca, ki bosta vodila oddelek, predstaviti svojega otroka in se z njima dogovoriti za postopek uvajanja.

S podpisom VLOGE in POGODBE (op. pogodba se podpiše in odda v treh izvodih) starši potrdite, da ste seznanjeni in da se strinjate s splošnimi pogoji vrtca, ki so navedeni v publikaciji vrtca, ki jo dobite ob vpisu in je na vpogled na spletni strani vrtca ter na vseh oglasnih deskah. 

Vpis in izpis je mogoč le s 1. ali 15. v mesecu. Evidenčnih vpisov in rezervacij, z izjemo počitniških mesecev, ne zagotavljamo.

Zdravniško potrdilo, ki dokazuje, da ni zdravstvenih ovir za vključitev otroka, je pogoj za vstop otroka v vrtec. Starši ga prinesete ob prvem obisku otroka in ga izročite njegovi vzgojiteljici.

 

Dodatne informacije glede vpisov so vam dosegljive na telefonskih številkah:

03 898 24 02 (Alenka Rozman) – obračuni, vpisi med šolskim letom  

03 898 24 10 (Polonca Žlebnik Arlič) – obračuni, vpisi med šolskim letom  

05 908 64 20, 041 313 031 (Mateja Lipičnik) – svetovalna služba

065 556 890 (Anja Knez) – svetovalna služba