Katalog IJZ

Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI

Naziv javnega zavoda :
Vrtec Velenje
Šlandrova 11 a, 3320 Velenje

Odgovorna uradna oseba:
Nataša Doler

SPLOŠNI PODATKI

Delovno področje: predšolska vzgoja Vrtec Velenje je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je za namen izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok, ustanovila Mestna občina Velenje. Osnova za strokovno delo je javno veljavni vsebinski program Kurikulum za vrtce (1999).

Ustanovitev

O Vrtcu Velenje je moč najti posamezne, nepovezane podatke že leta 1929. Po letu 1945 je delo s predšolskimi otroki potekalo pod imenom DID (Dom igre in dela). Po zapisu v Kroniki je predšolska dejavnost do leta 1956 potekala v Osnovni šoli. 13.11.1956 je Občinski ljudski odbor Šoštanj z odločbo št. 01/1-308/1-56 ustanovil samostojen Vzgojno varstveni zavod z dvema oddelkoma.

Od leta 1956 do leta 1997 je Vzgojno varstveni zavod deloval pod različnimi pravnoorganizacijskimi oblikami, povečevalo se je število otrok, oddelkov in enot. Spremenjen je bil sedež zavoda (Šlandrova 11a) in razširjen predmet dejavnosti. Na podlagi uskladitve z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonom o vrtcih je Svet Mestne občine Velenje 4.4.1997 sprejel Odlok o preoblikovanju Vzgojno varstvenega zavoda Velenje v Javni zavod – Vrtec Velenje. Vrtec Velenje je registriran pri Okrožnem sodišču v Celju, Št. vložka 1/00077/00.

Seznam organizacijskih enot Vrtca Velenje

ORGANIZACIJSKA ENOTA VRTILJAK
Cesta talcev 20, 3320 Velenje

ORGANIZACIJSKA ENOTA TINKARA
Šlandrova 11a, 3320 Velenje

ORGANIZACIJSKA ENOTA NAJDIHOJCA
Prešernova 3, 3320 Velenje

ORGANIZACIJSKA ENOTA LUČKA
Kardeljev trg 12, 3320 Velenje

Kontaktni podatki in uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Nataša Doler, ravnateljica
Telefon: 03/898 24 00
e-pošta: natasa.doler@vrtec-velenje.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov, ki urejajo področje predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji

Povezave na državne registre predpisov

  • Register predpisov RS
  • Služba Vlade RS za zakonodajo
  • Uradni list RS
  • Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
  • Mestna občina Velenje


Seznam programskih dokumentov

Letni delovni načrti vrtca
Letni delovni načrti organizacijskih enot

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Sodni postopki izterjave dolgov staršev.

Seznam javnih evidenc, v skladu z zakonom o vrtcih ZVrt-upb1 (Ur.l. RS, št. 113/2003)

  • evidenca vpisanih in vključenih otrok
  • evidenca plačil staršev
  • evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč.

V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov so javne informacije izključno vezane na skupno število oseb v evidenci.

Seznam drugih informativnih zbirk podatkov

Publikacija Vrtca Velenje

Dostop do informacij javnega značaja

Dostop prek spleta

Informacije s področja organiziranosti in vsebine dela Vrtca Velenje so dostopne na spletni strani vrtca.

Fizični dostop

Uprava Vrtca Velenje, Šlandrova 11 a, Velenje

Osebni obisk

Po predhodnem dogovoru vsak delovni dan pri ravnateljici vrtca na Šlandrovi 11 a, Velenje

Po telefonu

03/ 898 24 04 Nataša Doler, ravnateljica
03/ 898 24 22 Andreja Popržen, pomočnica ravnateljice; za enoti Najdihojca in Ciciban
03/ 898 24 32 Maja Skaza, pomočnica ravnateljice; za enote Vrtiljak, Mlinček in Sonček
03/ 898 24 05 Marijana Ferenc, pomočnica ravnateljice; za enote Tinkara, Jakec, Jurček in Cirkovce
03/ 898 24 52 Vesna Koren, pomočnica ravnateljice; za enote Lučka, Enci benci in Čebelica
05/ 908 64 28 Jana Flego, svetovalna delavka
05/ 908 64 20 Mateja Lipičnik, svetovalna delavka
03/ 777 93 45 Anja Knez, svetovalna delavka
051 649 213 Sara Klokočovnik, vzgojiteljica za zgodnjo obravnavo
051 649 595 Nina Kasesnik, socialna pedagoginja
03/ 898 24 00 Tajništvo
03/ 898 24 01 Gordana Mrkonjič, knjigovodstvo, javni razpisi
03/ 898 24 06 Damjana Polanec, kadrovska služba
03/ 898 24 10 Polonca Žlebnik Arlič (vpisi, izpisi, plačila položnic, opomini, izterjave…)
03/ 898 24 02 Alenka Rozman (vpisi, izpisi, plačila položnic, opomini, izterjave…)
03/ 898 24 24 Petra Sovič, organizatorica zdravstveno – higienskega režima
03/ 777 94 34 Ajda Oblak, organizatorica prehrane