O vrtcu

Vrtec Velenje je s 1395 vključenimi otroki eden izmed največjih slovenskih vrtcev. Vanj so vključeni otroci od 11 mesecev do vstopa v šolo. Dejavnost izvajamo v dvanajstih enotah, na sedemnajstih lokacijah, otroci pa so razporejeni v 83 oddelkov.
Na osnovi vpisa, potreb in želja staršev vsako leto oblikujemo oddelke dnevnega in poldnevnega programa. V redne oddelke vrtca vključujemo tudi otroke, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, na podlagi odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Zapisnikov multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo. V enoti Najdihojca imamo dva oddelka otrok, v katerih se izvaja posebni program za predšolske otroke, dva dodatna razvojna oddelka pa sta še v Vili Mojca in v Vrtiljaku.

Naš vrtec je del mreže javnih zavodov, ki ga je za namen vzgoje, izobraževanja in varstva predšolskih otrok pred 70. leti ustanovila MO Velenje. Pedagoško delo, ki ga izvajajo strokovni delavci, poteka na podlagi javno veljavnega programa – Kurikuluma za vrtce. Ob stalni skrbi za kakovostno pedagoško delo poskrbimo tudi za kvalitetno prehrano otrok. Za obogatitev rednih dejavnosti pogosto organiziramo različne kulturne, gibalne in druge prireditve.

Predšolski otroci potrebujejo pomoč odraslih. Naši strokovni delavci poskrbijo, da so je otroci deležni, toliko, kolikor je potrebno. Ker daje učenje, v katerem je otrok aktiven udeleženec procesa, boljše rezultate, v našem vrtcu omogočamo, da so otroci v dejavnosti vključeni kot aktivni, ustvarjalni in kolikor je mogoče tudi samostojni udeleženci, seveda v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi. Preko igre, raziskovanja, preizkušanja in izbire med različnimi dejavnostmi, pridobivajo izkušnje in znanja, spretnosti in navade, ki jim pomagajo pri uspešnem vključevanju v družbo ter ohranjajo in spodbujajo njihovo pozitivno naravnanost do učenja.

Prav zato je pomembna naloga našega vrtca tudi skrb za raznolike izzive, ki omogočajo pridobivanje izkušenj v smislu sodelovanja in dogovarjanja, kar pripomore k uspešnejšemu procesu socializacije.

Na otrokovo notranjo motivacijo in s tem posredno tudi na učenje vsekakor v veliki meri vplivamo odrasli. Najprej starši, kasneje pa tudi vzgojitelji in učitelji. Torej je pomembno, da otroku že v najranejšem obdobju omogočimo razvoj ravnanj in navad, ki bodo kasneje soodločale o vsebini in načinu vseživljenjskega učenja posameznika.

Stalne naloge, ki izhajajo iz Kurikula za vrtce in jim sledimo na vseh ravneh delovanja:

  •  zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja za otroke,
  • ob sodelovanju s starši, okoljem in vrtcem približati predšolsko vzgojo potrebam družbe, vendar ohraniti avtonomijo vrtca in
  • slediti novejšim spoznanjem pedagoške, psihološke, antropološke in drugih znanosti ter njihova spoznanja uvajati v dnevno prakso.

Z ustreznimi podpornimi izobraževanji strokovnih delavcev s poudarkom na sodelovalnem učenju, prenosu osvojenih znanj v prakso ter  izmenjavi primerov dobrih praktičnih rešitev bomo skrbeli za poglabljanje teoretičnih osnov za dobro strokovno delo.