Hišni red

S hišnim redom v Vrtcu Velenje določamo osnovna pravila, pomembna za nemoteno življenje in delo v vrtcu, in sicer:

 1. splošne določbe,
 2. območje vrtca in površine, ki sodijo v prostor vrtca,
 3. poslovni čas in uradne ure,
 4. uporabo prostora vrtca,
 5. organizacijo nadzora,
 6. ukrepe za zagotavljanje varnosti,
 7. vzdrževanje reda in čistoče,
 8. prehodne in končne določbe.
 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Temeljna naloga vrtca je zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja za otroke. Odgovornost zaposlenih v vrtcu velja za čas, ko v vrtcu potekajo organizirane dejavnosti.

 1. OBMOČJE IN POVRŠINE, KI SODIJO K ENOTAM VRTCA VELENJE

Območje vrtca zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj Vrtca Velenje dal v upravljanje in ki jih vrtec vzdržuje in zanje skrbi kot dober gospodar. Vključuje objekte enot Vrtca Velenje ter funkcionalna zemljišča, ki jih posamezne enote Vrtca Velenje nadzorujejo.

Funkcionalno zemljišče vrtca je območje namenjeno otrokom za uporabo v času dejavnosti in drugih organiziranih oblik vzgojno izobraževalnega procesa. Vključuje  dvorišče, igrišče, ograjene površine ter površine ob zgradbah, ki jih vrtec uporablja za dejavnost in varen prihod v vrtec.

 1. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

Vrtec posluje pet dni v tednu – od ponedeljka do petka. Poslovni čas posamezne enote je odvisen od potreb staršev in je objavljen v publikaciji ter na spletni strani Vrtca Velenje. Uradne ure so usklajene s poslovnim časom enote vrtca. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo strokovni delavci v vrtcu posebej določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

 • skupne in individualne pogovorne ure,
 • roditeljske sestanke,
 • druge oblike dela s starši, kar je določeno z letnimi delovnimi načrti vrtca, enot in načrti posameznih oddelkov.
 1. UPORABA PROSTORA VRTCA

4.1. Prostor vrtca se uporablja za izvajanje:

 • vzgojno izobraževalnega procesa,
 • drugih oblik dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,
 • dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,
 • oddajanje prostorov v najem za dejavnosti z zunanjimi izvajalci.

4.2. Dostop v prostore vrtca

Vhod v vrtec je namenjen otrokom, njihovim staršem oz. spremljevalcem ter zaposlenim in morebitnim obiskovalcem. Zunanja vrata (ograja) se zaklepajo s kljuko ali zapiralom, ki omogoča odpiranje le odrasli osebi na način, da otrok ne more sam odpreti vrat. Vhodna vrata v prostore vrtca morajo biti zaprta tako, da onemogočajo otrokom samostojen izhod iz vrtca. Vhodi enot so odprti od začetka do zaključka poslovnega časa enote. Odklene in zaklene jih dežurni strokovni delavec. Po zaključku poslovnega časa enote, nezaposlene osebe nimajo dovoljenega vstopa v prostore vrtca.

Ključe se lahko vroči delavcu vrtca samo v soglasju z ravnateljem in s podpisom izjave. Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa mora vsak prejemnik takoj obvestiti ravnatelja.

4.2.1. Vstop v vrtec v popoldanskem času

Kadar se izvajajo dejavnosti po zaključenem poslovnem času enote, je potrebno odklepati le vrata prostora, v katerem ta dejavnost poteka. Po končani dejavnosti poskrbimo, da otroci zapustijo prostore vrtca v spremstvu staršev ali za to pisno pooblaščenih oseb.

4.2.2. Gibanje staršev in obiskovalcev prostorov po zgradbi vrtca

Gibanje staršev in najemnikov po zgradbi je omejeno na prostore, v katerih se zadržujejo njihovi otroci. Gibanje v drugih prostorih vrtca (kuhinja, kabineti, sanitarije, …) nezaposlenim ni dovoljeno.

 1. ORGANIZACIJA NADZORA 

V vrtcu je organiziran nadzor, ki preprečuje možnost poškodovanja zgradb in naprav, ter zagotavlja varnost.

 5.1. Organizacija nadzora na prostoru vrtca

 Tehnični nadzor

 1. alarmni sistem je vključen v času, ko ni nihče prisoten v vrtcu in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb. Ob sprožitvi se vklopi zvočni signal ter telefonski klic službe varovanja. Šifro za vključitev in izključitev alarmnega sistema določi ravnatelj vsakemu upravičencu posebej. S šiframi alarmnega sistema prostorov razpolaga služba za varovanje in uporabniki prostorov Vrtca Velenje, ki so pod nadzorom. Za tajnost šifre alarmnega sistema vsak odgovarja osebno. Vsaka zloraba šifre alarmnega sistema in ključev se smatra kot hujša kršitev delovne obveznosti.
 1.   sistem za osvetlitev zunanjih površin  je urejen s senzorji.

 Fizični nadzor

 1. med poslovnim časom posameznih enot skrbijo za fizični nadzor strokovni delavci enote, odgovorna oseba in hišnik.
 2. v večernem in nočnem času izvaja obhode vrtca služba za varovanje javnih objektov.
 1. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja morajo biti pred sklenitvijo delovnega razmerja v vrtcu seznanjeni z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnikom o varnosti otrok, ter Pravilnikom o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (omarice prve pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme), ob nastopu dela pa morajo spoznati mesta oz. območja, ki so nevarna za otrokovo varnost.

6.1. Odgovornost delavcev vrtca

 • spoštovanje otroka, njegovih staršev in zasebnosti njegove družine,
 • upoštevanje etičnega kodeksa ravnanja v vrtcu ter načel Kurikuluma za vrtce,
 • spoštovanje avtonomije, iniciativnosti in ustvarjalnosti drugih delavcev v vrtcu ter njihove pravice do zasebnosti in osebne integritete,
 • negovanje strpnih medsebojnih odnosov brez predsodkov glede rase, vere, nacionalne in etične pripadnosti, starosti, premoženja, političnega prepričanja ali življenjskega sloga otrok, staršev in sodelavcev.
 • obveščanje odgovornih o morebitnem neetičnem ali nekompetentnem ravnanju delavca vrtca. Ocena ali presoja nekompetentnega ali neetičnega ravnanja mora temeljiti na dejstvih in biti pomembna z vidika otroka, interesov družine in programa vrtca.

 6.2. Odgovornost staršev

 • otroka osebno predajo strokovnemu delavcu;
 • v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, zdravila otrok praviloma dobiva doma,
 • upoštevajo Hišni red vrtca ter Pravilnik o varnosti otrok,
 • po otroka prihajajo pred zaključkom poslovnega časa enote,
 • posredujejo telefonsko številko na kateri je vedno dosegljiv kdo, ki lahko pomaga pri reševanju nujnih zadev v zvezi z otrokom,
 • posredujejo pisno izjavo, kadar pride po otroka v vrtec druga oseba,
 • poskrbijo, da imajo otroci na poti do vrtca in iz vrtca spremstvo osebe, starejše od 10 let (Zakon o varnosti v cestnem prometu),
 • če zaradi izjemnih okoliščin ne morejo pravočasno priti po otroka, o tem obvestijo strokovnega delavca,
 • poskrbijo, da otroci v vrtec prinašajo le primerne in varne igrače, vendar se morajo zavedati, da za morebitno poškodbo ali izgubo igrače v vrtcu ne odgovarjamo,
 • zagotovijo, da ima otrok v vrtcu vedno rezervna oblačila.

6.3. Ukrepi za varnost v prostorih vrtca in izven njega

Pri delu oz. bivanju otrok v vrtcu je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi varnost otrok  v skladu z določili v Pravilnika o varnosti otrok.

Na sprehodu, izletu ali igri oz. drugih oblikah dejavnosti zunaj območja vrtca, morata otroke enega oddelka spremljati najmanj dve odrasli osebi (ena izmed njih mora biti na delovnem mestu vzgojitelja). Aktivnosti otrok morajo biti vselej organizirane in vodene tako, da imajo odgovorni stalen in nemoten pogled nad vsemi otroki.

6.4.  Zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite

Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo zakonske norme:

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
 • Pravilnik o varnosti otrok,
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (omarice prve pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme).

6.5. Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju otroka

Vsak delavec vrtca je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabem počutju otroka. Otroka je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju otroka obvestiti starše in vodstvo vrtca ter v primeru poškodbe zapisati poročilo. V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.

 1. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 

7.1. Vzdrževanje prostorov vrtca

Vrtec mora vzdrževati prostor vrtca tako, da je zagotovljena:

 • varnost otrok, ki ga uporabljajo,
 • čistoča in urejenost,
 • namembnost uporabe.

7.2. Skrb za čisto in urejeno okolje:

Vsi, ki se gibajo na območju vrtca (starši, otroci, delavci in obiskovalci) so dolžni skrbeti za čisto  in urejeno okolje, s tem da :

 • poskrbijo, da zapustijo urejeno okolje,
 • ne uničujejo lastnine vrtca,
 • posebno skrb namenjajo čistim in urejenim prostorom in okolju vrtca,
 • odpadke odlagajo v zato namenjene posode (ločevanje odpadkov),
 • ne dovolijo, da otrok opravlja biološke potrebe na igrišču (zelenici).
 1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 8.1. Spremembe in dopolnitve hišnega reda

Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov vrtca.

8.2. Obveščanje

Ta hišni red se objavi na oglasni deski posamezne enote in spletni strani Vrtca Velenje.

8.3. Veljavnost

Hišni red je ravnatelj sprejel dne, 15. 11. 2011. Uporabljati ga je potrebno takoj po sprejemu.