Označevanje alergenov

OZNAČEVANJE ALERGENOV V KUHINJAH VRTCA VELENJE

Spoštovani starši, zunanji odjemalci in zaposleni,

od 13. decembra 2014 je v veljavi Uredba (ES) 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, ki določa obvezno označevanje snovi, ki povzročajo alergije in preobčutljivostne reakcije tudi v nepredpakiranih živilih. Uredba v svojem 44. členu navaja, da so podatki o alergenih, kadar so prisotni v končnem izdelku, obvezni tudi za nepredpakirana živila, ponujena za prodajo končnemu potrošniku (otrokom, zaposlenim, zunanjim odjemalcem Vrtca Velenje). V Prilogi II omenjene Uredbe je dostopen seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergijo ali preobčutljivostno reakcijo.

Snovi ali proizvodi iz njih, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti in najpogostejši viri

Opomba: V tabeli so navedena le živila / sestavine, ki so najpogostejši A NE EDINI VIR SNOVI, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti. Pomembno je predhodno pridobiti ustrezne informacije od posameznega dobavitelja in REDNO SPREMLJANJE DEKLARACIJ IZDELKOV (OZS, 2015).

V Vrtcu Velenje dobavljamo in uporabljamo živila, ki so varna in kakovostna za pripravo posameznih jedi in obrokov. Pri odločanju, ali je neko živilo varno, upoštevamo običajne pogoje uporabe živila, informacije in navedbe na deklaracijah ter priporočila in smernice o preprečevanju neželenih vplivov dotičnega živila ali skupine živil na zdravje in dobro počutje otrok, zunanjih odjemalcev in zaposlenih.

V internih pravilih (sklop HACCP dokumentacije) smo navedli posamezna živila / jedi, ki jih pripravljamo v Vrtcu Velenje in označili prisotne alergene. Ker v prehrani otrok ni omejitev glede uživanja alergenov in ker za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano pripravljamo individualne dietne jedilnike, alergenov na jedilnikih ne bomo označevali (Vir: dopis republiškega aktiva OZHRIP SV Slovenije Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za varno hrano, dr. Blaža Nahtigal, podsekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Informacije o vsebnosti alergenov v posameznih jedeh so zbrane v dokumentu Vsebnost alergenov v živilih in jedeh, ki je v tiskani obliki dostopen v vseh kuhinjah Vrtca Velenje.

Dietno prehrano za otroke z alergijami, preobčutljivostjo na živila ali z drugimi prehranskimi omejitvami pripravljamo ločeno. Izpeljani so iz navadnega jedilnika, le da pri pripravi uporabljamo ustrezna alternativna nadomestna živila in dietetična živila, ki ne vsebujejo alergenov. Pri pripravi in razdeljevanju dietnih obrokov upoštevamo interne smernice za pripravo dietnih obrokov in tako uspešno preprečujemo navzkrižno onesnaževanje živil / jedi z alergeni. Pri najpogostejših alergijah uporabljamo naslednja alternativna nadomestna živila in dietetična živila:

PRILOGA: VSEBNOST ALERGENOV V ŽIVILIH IN JEDEH (pdf)

VIRI:

Obrtniška zbornica Slovenije (OZS). Osnutek smernic za obvladovanje in označevanje alergenov v gostinskih obratih. 2015

http://www.ozs.si/Portals/0/Media/Dokumenti/OZS/Sekcije%20in%20odbori/Rudi/Sekcija%20gostincev/Osnutek%20smernic_alergeni_Varianta%204_27012015_PDF.pdf (december, 2015)

Republika Slovenija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Označevanje živil. 2014

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/oznacevanje_zivil/ (december, 2015)

Republika Slovenija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Označevanje živil. 2014

http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5759/84b2c37b10997a0bf1d66c81f847ee74/ (december, 2015)

UREDBA (EU) št. 1169/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA. Priloga II. 2014

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&from=SL (december, 2015)

Pripravila: Ajda Oblak, vodja prehrane