Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Vrtca Velenje

Na podlagi 35. Člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12)ter sklepa seje Sveta zavoda Vrtca Velenje z dne, 22. 3. 2018, Svet zavoda Vrtca Velenje razpisuje prosto delovno mesto: ravnatelja/ravnateljice.

 Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Velenje izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 106., in 107. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF) in 40. Člena Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10) ter 56. Člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 36/10) in 28. Člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08), in sicer da:

  1. ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje oziroma izobrazbi po prehodnih določbah ZVrt,
  2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
  3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, v skladu z zakonom,
  4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
  5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
  6. ima opravljen ali priznan ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v enem letu po začetku mandata,
  7. ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
  8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
  9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
  10. predloži svoj program vodenja Vrtca Velenje, Šlandrova 11 a, 3320 Velenje.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. In 145. Členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca Velenje.

Izbran kandidat bo imenovan za 5 let.

Predviden pričetek dela je 1. 9. 2018.

Kandidat naj vključno s 16. 4. 2018 na naslov: »Svet zavoda Vrtca Velenje, Šlandrova 11 a, 3320 Velenje, z oznako : »Prijava na razpis ravnatelja – ne odpiraj« pošljejo popolno pisno prijavo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in kratkim življenjepisom, programom vodenja in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil oziroma originali o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, overjeno kopijo delovne knjige ali potrdilo iz ZPIZ-a  ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje in javno upravo o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107. Členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12), ki ne sme biti starejše od 15 dni.

Nepopolne vloge se zavržejo.

Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

5.4.2018