Svetovalna služba

Svetovalno delo v Vrtcu Velenje opravljata pedagoginji Mateja Lipičnik in Jana Flego, ter psihologinja Anja Knez. Pri njih se lahko oglasite osebno po predhodnem dogovoru po telefonu. Kontaktirate jih lahko na:

Mateja Lipičnik05 908 64 20
041 313 031
mateja.lipicnik@vrtec-velenje.si
Anja Knez03 777 93 45
065 556 890
anja.knez@vrtec-velenje.si
Jana Flego05 908 64 28
051 650 821
jana.flego@vrtec-velenje.si

Svetovalne delavke sodelujejo s starši, strokovnimi delavci vrtca, vodstvom vrtca in z zunanjimi sodelavci z namenom, da v vrtcu ustvarimo čim boljše pogoje za dobro počutje in optimalni razvoj otrok v predšolskem obdobju.

Najpogostejše teme (o katerih se lahko posvetujete) s svetovalnimi delavkami so:

 • priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec;
 • razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih, vedenjskih težav ter stisk (težave hranjenja, spanja, močenje postelje, nemirnost, agresivno vedenje…);
 • posvetovanje ob otrokovih stiskah in kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze in druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši);
 • težave otroka pri sodelovanju in vključevanju v skupino;
 • pomoč otroku s težavami in primanjkljaji v razvoju (sodelovanje s starši pri vzpostavljanjem stikov s specialno pedagoginjo ali drugimi strokovnimi delavci in institucijami – pomoč pri postopku usmerjanja otrok);
 • sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami – strokovne skupine;
 • posvetovanje ob vstopu v šolo.

Svetovalni proces je prostovoljen in temelji na skupnem dogovoru in zaupnosti podatkov, ter vedno poteka v dobrobit otroka. V kolikor je potrebno, svetovalni delavki s soglasjem staršev sodelujeta tudi z zunanjimi strokovnimi institucijami (Centrom za socialno delo, zdravstvenimi institucijami, šolami).

Sodelovanje poteka v obliki:

 • individualnega razgovora (osebno na sedežu svetovalne službe, ali po dogovoru v enoti vrtca);
 • preko elektronske pošte ali po telefonu;
 • v okviru strokovnih skupin (otroci s posebnimi potrebami);
 • skupinskih oblik dela (predavanja in delavnice na želeno temo, krajši seminarji na pobudo staršev).