Otroci s posebnimi potrebami

Vsak izmed nas je svojevrstna oseba. Razlikujemo se v razmišljanjih, v vsakdanjih odzivih, kljub temu pa kot družba lahko delujemo usklajeno. Razlike med nami nas bogatijo in nam dajejo številne priložnosti, da se drug od drugega učimo in sprejemamo medsebojno različnost. Otrok preko raznolikosti spoznava, da ima vsak posameznik svoje potrebe in da na isto situacijo ne odreagiramo vsi enako, hkrati pa se krepi njegov socialni čut za sočloveka.

V naše oddelke so tako vključeni tudi tisti otroci, ki imajo posebne potrebe (morebiti pri celostnem razvoju ali le na nekaterih specifičnih razvojnih področjih). Programi za otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so torej namenjeni otrokom, ki so z Odločbo ZRSŠ ali pa z Zapisnikom multidisciplinarnega tima  Centra za zgodnjo obravnavo usmerjeni v program, ki se izvaja v rednem oddelku. Strokovna skupina za vsakega otroka posebej pripravi, spremlja izvajanje in evalvira individualizirani program. Dodatno strokovno pomoč v ali izven oddelka izvaja vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč oziroma vzgojitelj za zgodnjo obravnavo. To so strokovnjaki (specialni pedagogi, socialni pedagogi, logopedi, surdopedagogi, psihologi, …), ki so z omenjeno Odločbo ali Zapisnikom otrokom dodeljeni z namenom premagovanja primanjkljajev, ovir oz. motenj, in sicer največ dve uri na teden. Poleg individualne pomoči lahko otrok dobi tudi svetovalno storitev, ki je namenjena ustvarjanju inkluzivnega in podpornega okolja otroku. Glede na Odločbo oz. Zapisnik je lahko v oddelkih tudi manjše število otrok od predpisanega.

Otroci z večjimi primanjkljaji v celostnem razvoju ali na nekaterih specifičnih razvojnih področjih pa so vključeni v razvojni oddelek. V Vrtcu Velenje imamo štiri razvojne oddelke (dva v enoti Najdihojca, enega v enoti Vila Mojca in enega v enoti Vrtiljak). Razvojni oddelek vodi specialna in rehabilitacijska pedagoginja ob pomoči pomočnika vzgojitelja. Število otrok v razvojnih oddelkih je v primerjavi z rednimi oddelki bistveno manjše, kar omogoča individualni pristop ter načrtovanje dela za vsakega otroka posebej v skladu z individualiziranim programom. Otroci so v razvojne oddelke razvrščeni na podlagi Odločbe ZRSŠ ali Zapisnika multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo. Delo v takšnem oddelku vključuje tudi interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje z zdravstvenimi in drugimi institucijami, kjer je otrok obravnavan.

Otroke s posebnimi potrebami opredeljuje Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.  

Za več informacij ali svetovanje se lahko obrnete na svetovalne delavke:

  • Jano Flego, 051 650 821, za enoto Vrtiljak;
  • Anjo Knez, 065 556 590, za OE Najdihojca ter enoti Sonček in Mlinček; 
  • Matejo Lipičnik, 041 313 031, za OE Lučka in OE Tinkara.