Za starše

Starši z vključitvijo otrok v naš vrtec postanejo pomemben del našega zavoda, znotraj katerega vsakodnevno sodelujemo preko že ustaljenih oblik sodelovanja. Predstavniki staršev aktivno sodelujejo tudi v Svetu staršev, pomembno vlogo pa ima tudi Svet zavoda. 

Za dobro sodelovanje staršev in vrtca je pomembno, da starši izpolnjujejo svoje dolžnosti. Starši:

•  spoštujejo veljavni hišni red in poslovni čas vrtca;

• zagotavljajo, da bodo otroka v vrtec oziroma iz vrtca spremljale osebe, ki jih boste navedli v oddelku pri strokovnih delavcih. Ob prvem vstopu otroka v vrtec predložijo strokovnemu delavcu v oddelku potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka;

• upoštevajo, da se fotografije, posnetki in izdelki otrok uporabljajo za prezentacijo dela v okolju (na spletni strani), na strokovnih srečanjih, v medijih, za namen sodelovanja na natečajih ter v namen študijskega gradiva za potrebe vrtca in

• upoštevajo, da se fotografije, ki so nastale v vrtcu, ne uporabljajo oz. objavljajo v (socialnih) spletnih omrežjih oz. jih kako drugače javno objavljajo in razmnožujejo.

Starši so dolžni sporočiti vsako spremembo podatkov na upravo v 8 dneh od nastanka spremembe (obrazec se nahaja pod zavihkom Obrazci).

Posebno pozornost posvečamo tudi pravicam otrok. Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država enake možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na posameznih področjih. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire, drugačnosti, ki jo omogoča organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS).

S klikom na posamezni zavihek boste našli tudi več informacij o plačilih, predavanjih in izobraževalnih vsebinah, ki so organizirane v okviru Šole za starše, Treningu starševstva – Neverjetna leta, aktualnih vsebinah ter o priporočljivi literaturi. Našli boste odgovore na pogosta vprašanja, prav tako pa boste imeli možnost najti povezave do spletnih strani posameznih institucij ter vsebin, ki so povezane s predšolskim obdobjem. 

OTROŠKA DEKLARACIJA PROMETNA VARNOST (pdf)