Plačila

Staršem se določi plačilo vrtca za program, v katerega je otrok vključen na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni Center za socialno delo (CSD). Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, za mlajšega otroka plačajo 30% plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v RS), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77%) za program vrtca, v katerega je vključen otrok. Polno plačilo se obračuna za vse otroke iz družine, vključene v vrtec.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen.

Plačevanje vrtca je možno preko položnice ali direktne obremenitve računa (trajnika), periodična obremenitev je 18. v mesecu (obrazec). V primeru, da  vrtec obiskujeta dva ali več otrok iz iste družine, staršem omogočamo tudi plačilo preko združenih položnic (obrazec Izjava o združevanju položnic za otroke iz iste družine).

 Položnice izračunavamo za pretekli mesec. Za zagotavljanje ustreznih pogojev delovanja vrtca so potrebna precejšnja sredstva. Preko 70% jih redno zagotavlja MO Velenje, ki je tudi ustanoviteljica vrtca. Preostalih 30% vrtce pridobi s plačili staršev. Da bomo vašim otrokom lahko zagotovili dobre pogoje vas prosimo, da pravočasno poravnate svoje obveznosti. Najmanj težav boste imeli, če pri nas uredite plačilo položnic preko trajnika. Če boste na plačilo pozabili, vas bomo opomnili, po poteku zakonitega roka pa predali vaš dolg v izterjavo sodišču. Za neplačane položnice vam bomo zaračunali stroške opomina in zakonite zamudne obresti.

Ekonomska cena je izračunana za 9 ur v dnevnem in 6 ur v poldnevnem programu. Če bo otrok ostajal v vrtcu dlje od predvidenega časa, vam bomo stroške dodatnega bivanja prišteli k osnovnemu plačilu. Stroški dodatnih ur niso subvencionirani. Ker želimo, da bi med seboj dobro sodelovali, vas vljudno naprošamo, da v stikih z vrtcem upoštevate s podpisi potrjene dogovore.

Ekonomske cene programov so izračunane na osnovi Metodologije za izračun cen programov, ki jo je predpisal minister za izobraževanje, znanost in šport. Na predlog vrtca jih sprejme Svet MO Velenje. Prispevek staršev k ekonomski ceni je izračunan na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vlogo za znižano plačilo vrtca oddajo starši na pristojnem Centru za socialno delo.

Za dodatne informacije glede obračuna oskrbnine vrtca sta vam na voljo Alenka Rozman (03 898 24 02, alenka.rozman@vrtec-velenje.si) in Polonca Žlebnik Arlič (03 898 24 10, 051 645 030, polona.zlebnik@vrtec-velenje.si).

Pojasnilo glede uveljavljanja pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni (pdf)

Lestvica plačil od 2. 3. 2023 (pdf)

Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, veljavnost od 2. 3. 2023 (pdf)

E-račun Vrtec Velenje (pdf)

Zdravstvena odsotnost

Obvestilo za starše (4. 3. 2016) – rezervacije (pdf)

Izjava o združevanju položnic za otroke iz iste družine

Soglasje za direktno obremenitev

Uveljavljanje znižanega plačila vrtca