Sodelovanje s starši

Povezovanje in sodelovanje s starši

Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci omogoča usklajeno vzgojno izobraževalno delovanje, kar je pogoj za dobro počutje otrok, to pa posledično omogoča otrokom skladnejši in uspešnejši razvoj na vseh področjih. Da bi omogočili dobro sodelovanje, v vrtcu organiziramo različne oblike formalnega in neformalnega sodelovanja. 

Ustaljene oblike sodelovanja s starši 

Pogovorne ure Vzgojitelji so za izmenjavo mnenj in informacij s starši na voljo vsak drugi torek v mesecu med 16. in 19. uro na pogovornih urah. Starši lahko sami izrazijo željo po sodelovanju, na pogovore pa jih občasno vabijo tudi vzgojitelji. 

Roditeljski sestanki V vsakem oddelku pripravimo najmanj 3 roditeljske sestanke letno. Prvi, informativni sestanek s predstavitvijo strokovnega dela za šolsko leto izvedemo v septembru, druga dva, izvedena v februarju in juniju pa sta namenjena teoretični in praktični predstavitvi strokovnega dela v vrtcu. 

Predavanja in okrogle mize za starše  Da bi staršem predstavili novejše poglede in spoznanja različnih znanstvenih strok, organiziramo predavanja in okrogle mize. Izvajajo jih zaposleni strokovni delavci in zunanji strokovnjaki. O vsebinah bodo starši obveščeni preko oglasnih desk in na spletni strani v rubriki Šola za starše.

Druge oblike sodelovanja s starši V enotah organiziramo za starše tudi druge, manj formalne oblike sodelovanja. Konkretne dejavnosti so predstavljene staršem na informativnih roditeljskih sestankih in na oglasnih deskah v enotah. 

Vsebine sodelovanja se nanašajo na: 
♦ sprotno seznanjanje staršev z vsebinami vzgojno izobraževalnega dela v oddelku in enoti;
♦ seznanjanje staršev s pomembnimi dogodki v oddelkih, kotički za starše;
♦ sodelovanje pri izvedbi projektov;
♦ sodelovanje staršev na različnih prireditvah v okviru enote in zavoda;
♦ izdelovanje ljubkovalnih igrač za otroke;
♦ skupno urejanje prostorov in okolice vrtca;
♦ pomoč staršev pri sprehodih in izletih;
♦ obiske na delovnih mestih staršev;
♦ pripravo predstav za otroke idr.

Starše vključujemo v vzdrževanje in ureditev igrišč ob naših enotah, pripravi predstav za otroke, izdelavi igrač in drugih skupnih aktivnosti, ki omogočajo neformalno druženje strokovnih delavcev in staršev. V posameznih oddelkih, kjer je s strani staršev izražena pripravljenost, izvajamo skupne delavnice za starše in otroke.  V zimskih mesecih v sodelovanju z akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti z drogami (LAS), ki deluje v okviru MO Velenje, v vseh večjih vrtcih izvajamo skupno vadbo za otroke in starše, v smislu usmerjanja v kakovostno preživljanje prostega časa. 

Sodelovanje s starši preko predstavnikov v svetu staršev 

Sodelovanje s starši poteka na dveh ravneh: ♦ v svetu staršev enot, ki je namenjen uresničevanju interesov staršev in ♦ v svetu vrtca, ki je organ upravljanja vrtca. V njem poleg predstavnikov ustanovitelja in delavcev vrtca sodelujejo tudi trije predstavniki staršev.

Na nivoju zavoda je v vsaki od štirih organizacijskih enot  oblikovan svet staršev. V vsakem oddelku na prvem roditeljskem sestanku starši izberejo svojega predstavnika, ki predstavlja vezni člen med starši in vodstvom vrtca. Na svetih staršev organizacijskih enot izberejo po enega predstavnika iz vsake enote, ki sodeluje  v svetu staršev celotnega zavoda.

Na prvem srečanju sveta staršev, ki ga skličemo vsako leto v oktobru predstavimo načrtovane dejavnosti,  starši pa imajo možnost posredovanja svojih predlogov. Želje in predloge staršev po strokovnem premisleku in v okviru finančnih možnosti poizkušamo upoštevati in izpeljati predvsem v smislu dobrega počutja otrok. Vsa naslednja srečanja staršev sklicujejo predstavniki staršev.