Pogosta vprašanja

Vpis

Koliko mora biti otrok star, da lahko začne obiskovati vrtec?

Otrok lahko začne z obiskovanjem vrtca, ko dopolni 11 mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (določilo 20.čl. Zakona o vrtcih, Ur. l. RS). Otroka v vrtec sprejmemo, ko starši priložijo potrdilo pediatra o zdravstven stanju otroka (20. člen Zakona o vrtcih).

Kje lahko oddam vpisno dokumentacijo?

V času rednega vpisa vpisno dokumentacijo oddate v svetovalni službi (v enoti Vrtiljak, Cesta Talcev 20) med 7:00 in 16:00 uro.

Med šolskim letom pa vpis uredite v vpisni službi Vrtca Velenje (Šlandrova 11a, vhod iz zadnje strani) med 6:00 in 14:00 uro, ob sredah pa do 16:00 ure (odmor med 8:30 in 9:00).

Kdaj je otrok sprejet v vrtec?

Vpisni postopek je zaključen šele, ko starši oddajo vso potrebno dokumentacijo (v celoti izpolnjena vloga za vpis, podpisana pogodba z vrtcem v treh izvodih in zdravniško potrdilo o opravljenem obveznem cepljenju) in vsa potrebna dokazila, ki so navedena na vlogi za vpis. S podpisom vpisnice in pogodbe starši potrdijo, da so seznanjeni in da se strinjajo s splošnimi pogoji vrtca, ki so navedeni v publikaciji vrtca, ki jo dobite ob vpisu in je na vpogled na spletni strani vrtca ter na vseh oglasnih deskah.

O tem, ali je vaš otrok sprejet v Vrtec Velenje, vas bomo obvestili po pošti konec meseca maja. To obvestilo vam pove, da imamo v Vrtcu Velenje prosto mesto v eni izmed enot vrtca. Obvestilo z informacijo o razporeditvi v enoto in oddelek vrtca prav tako prejmete po pošti v drugi polovici meseca avgusta (po 15.8.).

Kako uveljavljam pravico do znižanega plačila vrtca?

V kolikor želite uveljavljati znižano plačilo vrtca, je na krajevno pristojnem Centru za socialno delo (kjer imate starši stalno prebivališče oz. svetujemo – tam, kjer ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom stalno prebivališče, če imajo družinski člani prebivališče na različnih naslovih) potrebno oddati Vlogo za uveljavitev pravic iz javnih sredstev.

Pravica se dodeli prvi dan naslednjega meseca po oddaji vloge na pristojni CSD, zato ne pozabite vloge oddati pravočasno (v mesecu pred vstopom otroka v vrtec). Vlogo je potrebno vložiti, kadar  za znižano plačilo vrtca zaprosite prvič. Kasneje se upravičencem do znižanega plačila vrtca (novost od 1.12.2018) ta pravica avtomatsko mesečno podaljšuje.  

Kako oblikujete oddelke?

Pri oblikovanju oddelkov imajo prednost otroci, ki so v naš vrtec že vključeni. Prav tako imajo prednost pri sprejemu tudi otroci s posebnimi potrebami, za kar je potreben Zapisnik multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra so socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi tisti otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno šolo.

Oddelke oblikujemo v skladu z Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l. RS 57/97). V kolikor v enoti, kamor starši želijo vključiti otroka, ni prostega mesta (v oddelku, ki ustreza njegovi starosti), otroka razporedimo v najbližjo enoto, kjer je ustrezno prosto mesto. V kolikor je število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa, preseglo število prostih mest, s katerimi razpolagamo v enotah našega vrtca in vseh otrok ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo Pravilnik za sprejem otrok v Vrtec Velenje. Pravilnik upoštevamo tudi pri razvrščanju otrok v enote, če je za katero izmed enot več prosilcev kot prostih mest v posameznih starostnih skupinah. Prednost pri vključitvi in umestitvi v želeno enoto imajo otroci, ki zberejo višje število točk.

Ob začetku šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oz. spremeni sestavo oddelkov, vendar je dolžan zagotoviti mesto otroku v istem okolju. Zaradi sprememb, ki nastajajo z izpisi in prerazporeditvami med počitnicami, so oddelki dokončno oblikovani šele po 15. avgustu.

Zdravniško potrdilo

Zdravniško potrdilo dokazuje, da ni zdravstvenih ovir za vključitev otroka v vrtec. Zdravniško potrdilo je prav tako pogoj za vstop otroka v vrtec. Dobite ga pri otrokovem osebnem pediatru. Pediater vašega otroka ga izpolni, vi pa ga osebno izročite vzgojiteljici vašega otroka, ko vaš otrok prvič obišče vrtec.

Spremembe podatkov

Spremembe podatkov, ki nastanejo med šolskim letom (npr. naslov, sprememba priimka) nam starši sporočite v 8 dneh od nastanka spremembe. Spremembe sporočite tako, da nam na upravo Vrtca Velenje posredujete ustrezen dokument, ki izkazuje novo stanje oziroma izpolnite obrazec “sprememba naslova”.

SPREMEMBA NASLOVA

Starši nam lahko dokumente in dokazila posredujete:

Odsotnost otroka

Zaželeno je, da nam sproti sporočate morebitno odsotnost otrok, še posebej kadar je vzrok bolezen. Pravočasno odjavo otroka bomo upoštevali tudi pri obračunu vrtca.

Odsotnost vašega otroka nam prosimo sporočite  preko eAsisitenta oz. na:

VRTILJAK: (03) 898 24 32, 051 650 828 – Maja Skaza, ali pa na (03) 898 02 43 – kuhinja

MLINČEK: (03) 777 93 44, 031 287 187 

SONČEK: (03) 898 42 41 (oddelka na šoli), 041 531 751 (oddelka v Tilnovem domu)NAJDIHOJCA: (03) 898 24 22, 051 650 368 – Andreja Popržen, ali pa na (03) 898 24 23 – kuhinja

VILA MOJCA: 051 370 363

Oddelka na OŠ Gustava Šiliha: 051 611 933

CICIBAN: (03) 898 24 63 – zbornica, ali pa na (03) 898 24 62 (kuhinja)TINKARA: (03) 898 24 05, 051 649 210 – Marina Es, ali pa na (03) 898 02 43 – kuhinja

JURČEK: (03) 589 36 67

JAKEC: (03) 586 62 60

CIRKOVCE: (03) 589 36 64

Oddelek na POŠ Škale: 065 557 142LUČKA: (03) 898 24 52, 051 649 562 – Darja Jamnikar, ali pa na (03) 898 24 53 – kuhinja

ČEBELICA: (03) 586 80 13

ENCI BENCI: (05) 908 64 25

Oddelka na OŠ Šalek: 031 713 323

Oblačenje otrok

Otroci naj bodo oblečeni predvsem praktično. Obleka naj otroku omogoča gibanje, prav tako pa naj bo takšna, da je ni škoda, če jo otrok umaže. Priporočamo, da je otrok oblečen večplastno. Otrok naj bo oblečen in obut primerno vremenu, saj se odpravimo ven v različnih vremenskih razmerah (tudi kadar dežuje, sneži).

Priporočamo rezervna oblačila, ki naj jih ima otrok spravljene v garderobi. Otroci se velikokrat zmočijo, jim je vroče, ali pa se morda zgodi »manjša nesreča«. V tem primeru nam rezervna oblačila pridejo zelo prav.